Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving
“Algemene Voorwaarden” : de onderhavige bepalingen;
“Opdrachtnemer”: IVON, gevestigd te Zwolle, tevens handelend onder Instituut VeiligheidsOpleidingen Nederland;
“Opdrachtgever”: degene die met Opdrachtnemer contracteert dan wel beoogt te contracteren.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van Opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer die strekken tot deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen en trainingen.

2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding. 

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. Deze kosten kunnen door Opdrachtnemer afzonderlijk in rekening gebracht worden.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekening blijken in bezit van de Opdrachtnemer zijn gekomen, dan wel op het moment dat een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail is verzonden door de Opdrachtnemer naar het door de Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres en deze bevestiging is ontvangen door Opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

5. Opdrachtnemer verplicht zich inzage te geven in de Algemene Voorwaarden die voor opleidingen en trainingen van IVON van toepassing zijn. Bij inschrijving wordt Opdrachtgever verondersteld deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te zijn. Bij bevestiging van inschrijving wordt de deelnemer expliciet gewezen op de toepasselijke Algemene Voorwaarden. 

6. IVON behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. IVON zal de deelnemer en opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst op grond hiervan te beëindigen.

7. IVON behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en de plaats van de opleiding te wijzigen. IVON zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. Een eventuele wijziging levert geen grond op voor beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4. Indien de overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst per omgaand te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever. 

5. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

6. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Annulering van de opdracht
1. Annulering van een overeenkomst kan alleen per brief, fax of e-mail worden doorgegeven aan de deelnemersadministratie van de Opdrachtnemer.

2. Bij een annulering van een bevestigde opdracht zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:
- bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geen kosten.
- bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de opdracht het totale , inclusief eventuele examenkosten.

3. Een verplaatsing van een deelnemer naar een andere training of cursus binnen 4 weken voor aanvang van de training of cursus wordt gezien als een annulering. Derhalve wordt het totale trainingsbedrag (inclusief eventuele examenkosten) in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, trainingen en opleidingen te annuleren, te onderbreken of opleidingsdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gepleegd over alternatieven. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer of anderen die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging. In deze gevallen heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 6 Uitvoering en termijnen overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer juist wordt geïnformeerd door Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben het karakter van een 'inspanningsverplichting'; Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer via elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus en zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

4. Alle door Opdrachtnemer genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) fatale termijn. Opdrachtnemer spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Opdrachtnemer dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst wordt daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

4. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid dat de overeenkomst kan worden gewijzigd en dat de prijs en de tijdsplanning van de overeenkomst daardoor kan worden beïnvloed.

5. Indien de overeenkomst moet worden gewijzigd, om wat voor reden dan ook, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het op dat moment te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

6. Indien het noodzakelijk is de overeenkomst voor een behoorlijke uitvoering daarvan te wijzigen en Opdrachtgever weigert binnen een redelijke termijn zijn schriftelijk akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de overeenkomst, dan heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever. 

7. De Opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. De Opdrachtnemer komt hiermee niet in gebreke met de nakoming van de overeenkomst.

8. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, worden deze werkzaamheden en kosten als zijnde meerwerk in rekening gebracht.

Artikel 8 Vervanging/wijzigingen 
1. De Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training of opleiding laten deelnemen, indien zulks aan Opdrachtnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training of opleiding wordt medegedeeld. Voor trainingen die afgesloten worden met een examen is vervanging van een deelnemer niet mogelijk. Vervanging van een deelnemer aan een training of opleiding dient schriftelijk te worden bevestigd door Opdrachtnemer.

Artikel 9 Reclame en verval van rechten
1. Op straffe van automatisch verval van alle aanspraken, dient Opdrachtgever per omgaand na uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden te evalueren om te onderzoeken of de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst en bij ontdekking van een gebrek per aangetekende post binnen 30 dagen na uitvoering van de overeenkomst te reclameren aan het adres van Opdrachtgever.

2. In het geval Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken binnen de in lid 1 genoemde termijn, dient Opdrachtgever zich binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek, op straffe van automatisch verval van zijn rechten, schriftelijk en per aangetekende post alsnog te beroepen op het gebrek.

3. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer zo adequaat mogelijk kan reageren op het gebrek.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog nakomen zoals tussen partijen is overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Indien de nakoming onmogelijk is geworden, dient dit schriftelijk in de ingebrekestelling te zijn vermeld.

5. Opdrachtgever dient haar rechten uit de overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een gerechtelijke procedure, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.

6. De rechten en aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst en de uitvoering daarvan vervallen voor Opdrachtgever automatisch twee jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Opschorting
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Opdrachtgever is of wordt gelegd.

2. Indien de Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan.

Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Opdrachtnemer dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden dienen daaronder te worden begrepen, alsook de omstandigheid dat Opdrachtnemer een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten
nakomen.

2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Prijzen
1. Opdrachtnemer is bevoegd om haar tarieven te wijzigen (ook gedurende uitvoering van een overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever schriftelijk van de tariefswijziging op de hoogte wordt gebracht.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd gedurende de uitvoering van een overeenkomst haar prijzen te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de overeenkomst indien door een stijging van kostprijsbepalende elementen als verzekeringspremies, lonen, belastingen , sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden, die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet kon voorzien of overzien. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

3. Opdrachtnemer kan zijn prijzen voor de diensten die worden verleend onder de overeenkomst verhogen indien de kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in overheidsmaatregelen, sociale premies en/of wettelijke regels die van toepassing zijn op de Opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs in overeenstemming met de voorgaande uitgangspunten schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer laten weten de overeenkomst te willen beëindigen. 

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Opdrachtnemer. De factuur dient te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op verrekening of compensatie.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

3. Ingeval een overeenkomst een doorlooptijd heeft van langer dan 1 maand worden gedurende de opdracht de werkzaamheden periodiek in rekening gebracht. In beginsel wordt als dan iedere 30 dagen een declaratie aan Opdrachtgever verzonden.

4. Indien de overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is aangegaan, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5. De Opdrachtgever is bij niet-tijdige nakoming steeds verplicht aan Opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

6. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever zijn bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen komt vast te staan.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Alle door de Opdrachtnemer verstrekte werken en materialen, zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, noch voor intern noch voor extern gebruik, in welke vorm dan ook.

2. Opdrachtgever zal alle intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer steeds volledig respecteren. 

3. Opdrachtgever zal alle eventueel aan haar toekomende rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de opdracht onvoorwaardelijk en zonder enige beperking reeds hierbij voor alsdan aan Opdrachtnemer overdragen.

4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Op dergelijke kennis berustende intellectuele eigendomsrechten behoren enkel toe aan de Opdrachtnemer. 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid / Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van de andere partij hebben verkregen.

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst alle gegevens die hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen van de Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen tevens aan haar werknemers en derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt. 

3. Opdrachtgever zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Opdrachtnemer, waaronder mede verstaan informatie over tarieven, kortingen, verstrekte adviezen, de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze, zijn rapportage, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Opdrachtgever zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die Opdrachtgever bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt. 

4. Indien een van de partijen in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van de andere partij om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de naam van Opdrachtgever alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële Opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

2. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn jegens Opdrachtgever, voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, dan geldt dat:
a. Opdrachtnemer nooit aansprakelijk zal zijn voor de door de Opdrachtgever gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en/of andersoortige stagnatie;
b. de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, of, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet in aanmerking komt voor uitkering door de verzekering, beperkt tot de netto waarde van de factuur die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen werkzaamheden ten grondslag liggen waarvoor een factuur is gezonden, of er meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste door Opdrachtgever verzonden factuur;

3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever - ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot zes maal de gemiddelde waarde van de maandelijks door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte facturen of, indien de overeenkomst tussen partijen korter dan zes maanden heeft geduurd, tot de totale netto waarde van de facturen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst.

4. Schade waarvoor de Opdrachtnemer grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

Artikel 17 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever of anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillenregeling
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.